[x] ปิดหน้าต่างนี้
ict

Admin1ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
2ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
3ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวิทยฐานะ ตำแหน่ง วิทยฐานะ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
4ตารางแสดงจำนวนบุคลากรในสถานศึกษาภาครัฐ จำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิทางการศึกษา และเพศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
5ตารางแสดงจำนวนบุคลากรของสถานศึกษา (ลูกจ้าง) จำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วุฒิทางการศึกษา และเพศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
6แบบปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครูของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>