[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
61 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 1319 กลุ่มอำนวยการ
62 คำขอกู้กองทุนสวัสดิการฯ 1610 กลุ่มอำนวยการ
63 คำขอลาออกของข้าราชการฯ 1590 กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ใบสำคัญรับเงิน 1521 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
65 ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร 1353 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
66 แนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปราชการ(สนง.) 1299 กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 แนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปราชการ(โรงเรียน) 1403 กลุ่มบริหารงานบุคคล
68 ขั้นตอน/กระบวนงานยื่นขอเข้าพัฒนาฯวิทยฐานะ 1391 กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 คำร้องขอไปต่างประเทศ 1585 กลุ่มบริหารงานบุคคล
70 คำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 1329 กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/6
  << 1 2 3 4 5 6 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th