[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 มัดรวมการสอน บูรณาการ Active Learning LCA น้อมนำพระราชดำริค่ายเยาชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
   23 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 กล่าวว่า สพป.สงขลา เขต 2 น้อมนำพระราชดำริ โครงการค่ายเยาวชน....รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ ที่ดูแลตนเองและพัฒนาตนเองได้ มีศักยภาพในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงกับทุกสถานการณ์ในอนาคต สามารถเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของชาติตาม “ศาสตร์พระราชา” โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมอบหมาย นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นประธานการร่วมออกแบบการเตรียมความพร้อมอบรมครูแกนนำค่ายเยาวชน....รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน จากสถานศึกษาในสังกัด โดยจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านควนเนียง,บ้านโคกเมา,บ้านเขาพระ,วัดควนลังมิตรภาพที่ 11,บ้านหน้าวัดโพธิ์ ,ศูนย์ธรรมชาติและสัตว์ป่าและศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดสงขลา โดยจัดกิจกรรมอาทิ การนำเสนอวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจ ,ดินดี พืชดี วิถีพอเพียง กิจกรรมเดินป่าเรียนรู้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าฯ,การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดสงขลา ศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้ของพ่อ ป่าไม้ สวนสัตว์ คุณค่าทรัพยากรสัตว์ป่า ห่วงโซ่อาหาร สาวยใยอาหาร เรียนรู้พรรณไม้ป่าด้วยเทคโนโลยี เรื่องเล่าจากป่า การเรียนรู้บูรณาการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่กิจกรรมการ กระบวนการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ทั้งนี้เป็นการออกแบบให้กับครูที่เข้ารับการอบรม และส่งต่อครู นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายอุทัย กล่าวย้ำอีกว่า การน้อมนำพระราชดำริ เป็นการพร้อมทั้งกายใจ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโดย สพป.สงขลา เขต 2 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากภาคีเครือข่ายหลากหลายหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่า เกิดความรักความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเป็นพลเมืองดี ด้วยกิจกรรมค่ายที่บูรณาการกลุ่มสาระวิชาโดยจัดกิจการเรียนการสอนด้วย กระบวนการ Active Learning รวบกับประสบการณ์ตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติที่แท้จริงในพื้นที่ (ท้องที่การเรียนรู้) การส่งเสริมให้กับครูและผู้เกี่ยวข้อง ต่อยอดการจัดการเรียนรู้และขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนได้อย่างเข้มแข็งขยายวงกว้างต่อเนื่องและคาดหวังเต็มพื้นที่และนี่แหละ การน้อมนำพระราชดำริ สู่การออกแบบการจัดกิจกรรมสู่ผู้เรียนเป็นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานไม่ว่าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต อันนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
    23 ส.ค. 2566 : 11:10 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th