[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
ประถมสงขลา 2 ติวเข้มขับเคลื่อน IQA AWARD
   18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 3 สพป.สงขลา เขต 2 นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ในโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD เพื่อขับเคลื่อนชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตาม 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพ องค์ประกอบที่ 2 การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 4 ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาต่อวงวิชาการ และองค์ประกอบที่ 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการคัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านกระบวนการคัดกรองแล้ว จำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งจะดำเนินการลงพื้นที่คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 25 กันยายน 2566 และวันที่ 28 กันยายน 2566 ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมคัดเลือกฯได้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมี นางสาวนรีนาท ศรีปาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
    18 ก.ย. 2566 : 14:34 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th