[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 เฟ้นหาต้นแบบสถานศึกษา : ครูผู้สอนภาษาไทย รับโล่เชิดชูเกียรติ
   19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา/ครูผู้สอนภาษาไทยที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาและครูผู้สอนภาษาไทยที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษา และครูผู้สอนภาษาไทยอื่น ๆ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่สถานศึกษา และครูผู้สอนภาษาไทยที่ปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2566 โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 6 โรงเรียน และครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 10 ราย ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศการคัดเลือกทั้ง 2 รางวัล ระดับยอดเยี่ยมจะได้รับโล่รางวัล และรางวัลอื่น ๆ ที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับเกียรติบัตร ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกฯ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล บรรลุตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทางราชการต่อไป โดยมี นางสาวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
    19 ก.ย. 2566 : 14:08 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th