[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
ความสุขที่ยั่งยืนหลังวัยเกษียณ : สิทธิประโยชน์บำเหน็จบำนาญ
   21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์บำเหน็จบำนาญสำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญ ทายาทตามกฎหมาย หรือบุคคลที่ผู้รับบำนาญได้แสดงเจตนาไว้ให้เป็นผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรณีไม่มีทายาทตามกฎหมาย) ตลอดจนแนวทางในการขอรับสิทธิ์ต่างๆ จากทางราชการ และวิธีปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญ ให้กับผู้ที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ เพื่อให้สามารถนำไปบริหารการเงินและสวัสดิการ สร้างคุณภาพชีวิตและความสุขที่ยั่งยืนหลังวัยเกษียณต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในสังกัด สพป.สงขลา เขต 2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 67 ราย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2, ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 10 ราย, ข้าราชการครู จำนวน 53 ราย และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
    21 ก.ย. 2566 : 15:43 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th