[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
สพป.สงขลา2 อบรมเข้มครูภาษาต่างประเทศ
   วันที่ 10  กันยายน 2563  นายสมสุข  เพชรกาญจน์  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญรักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นกระบวนการ  โดยครูผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Peer Center)  อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา โดยนายสมสุข  เพชรกาญจน์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ฯ  ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปพัฒนาต่อยอดคุณภาพทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ตังผู้เรียนเป็นสำคัญ  ในการนี้นายอุทัย  ปลอดภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ในฐานะประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(Peer Center)  อำเภอคลองหอยโข่ง  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการและนำเยี่ยมชมการประชุมดังกล่าว ณ   ห้องประชุมอาเซียน  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์  อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว  ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ  จันทสโร  นักประชาสัมพันธ์  
    10 ก.ย. 2563 : 18:48 : ภาพข่าวโดย นางสาวสุภัสสรา เพชรรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th