[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง จัดกิจกรรมบูรณาการเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
   18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย โดยมีการแสดง Sciense Show พร้อมให้นักเรียนเข้าฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทดลองแบบง่ายๆ มีการสาธิตวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สรา้งความตื่นเต้นเร้าใจน่าทึ่ง สนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดความอยากรู้อยากเห็น จนนำไปสู่ความเข้าใจหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถคิดเชื่อมโยงเข้ากับเหตุการณ์ หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้
    18 ส.ค. 2563 : 21:40 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th