[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact
 
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง รับการประเมินตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564
   เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สงขลา เขต 2 ประกอบด้วย น.ส.ณัฐธภา ชูเย็น, นางรัสรินทร์ อัมพรพงศ์ และนางณิชจรีย์ เพียรทองสงฆ์ เข้าร่วมตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะตรวจสอบงานการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง เงินโครงการต่างๆ งานพัสดุและสินทรัพย์ โดยมี นางสกาวรัตน์ ชูมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินเกลี้ยง และคณะครู ผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของโรงเรียน ให้การต้อนรับ โดยได้มีการแนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหาข้อซักถามต่างๆ ทั้งนี้ โรงเรียนจะได้นำข้อชี้แนะต่างๆ มาปฏิบัติ เพื่อให้ถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผน ทางโรงเรียนวัดหินเกลี้ยง ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
    19 ก.พ. 2564 : 08:30 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th