[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact
 
โรงเรียนบ้านเขาพระ อบรมสภานักเรียน เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ
   ดร.ธัญชนก ยอดสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระ ได้มอบหมายให้คณะครู่ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนและทีมครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนและเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนบ้านเขาพระ โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่สภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สภานักเรียนได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน งานนี้ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนานและมิตรภาพอันดีงานของทีมงานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ
    5 เม.ย. 2564 : 16:59 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านเขาพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th