[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

สพป.สงขลา เขต 2 ประชุมพัฒนาบุคลากรในสังกัด
   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมพัฒนาบุคลากร สพป.สงขลา เขต 2 ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด นำไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th