[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 ขับเคลื่อนเขตสุจริต “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
   25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจำปี 2566 เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ให้สูงขึ้น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยม ร่วมต้านทุจริต ในเชิงสัญลักษณ์ ปลุกจิตสำนึกการสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปรับปรุงการทำงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการสู่องค์กรคุณธรรม โดยนายอุทัย กล่าวย้ำ ให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป
    25 พ.ค. 2566 : 14:47 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th