[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
    นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับฟังบรรยายจากผอ. ดร. เรวดี เชาวนาสัย ในหัวข้อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
    4 พ.ย. 2561 : 16:11 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านหน้าควนลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th