[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
ประชุมวางแผนงบประมาณประจำปี
   วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ได้มอบหมายให้นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2564 (ทบทวนปี2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีว่าที่ร้อยตรีอนุชาติ จูวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผุ้ดำเนินการประชุม นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น ประธานคณะกรรมการฯ ได้เน้นย้ำให้การดำเนินโครงการต้องถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและการจัดโครงการดังกล่าวต้องสอบดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน อักทั้งต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ภาพ/ข่าว ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ จันทสโร นักประชาสัมพันธ์
    17 พ.ย. 2563 : 10:56 : ภาพข่าวโดย นางสาวสุภัสสรา เพชรรัตน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th