[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact
 
สพป.สงขลา เขต 2 นำคณะบุคลากรศึกษาดูงาน
   เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้มอบหมายให้นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และสถานศึกษาต้นแบบ ภายใต้หัวข้อ “3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน” และ “PADET Model” และได้เข้าศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้หัวข้อ “SPIED Model” เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรต่างหน่วยงาน เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานต่อไป
    14 ธ.ค. 2563 : 15:34 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th