[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

ผอ.เขต เปิดการอบรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ
   วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประธานเปิดการอบรมการบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในสังกัดสพป.สงขลา เขต 2 จำนวน 101 คน และในสังกัดสพป.สงขลา เขต 1, 3 จำนวน 55 คน วัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้โรงเรียนมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีวิทยากรการอบรม นางสาวสุชาดา อินทร์น้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) มาให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ในโอกาสนี้ นายประสงค์ สุวรรณวงศ์ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมในนามผู้รับใบอนุญาต ณ โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


















สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th