[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

 


 นายพิษณุ  ธรรมรัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่ม 

เอกสารเผยแพร่ความรู้
เเบบฟอร์มของกลุ่ม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

      บุคลากรกลุ่มอำนวยการ          

 

นางเพ็ญศรี  เนาวศิลป์
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ


 

นางพนาวรรณ  กฤติยานิตย์
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

 
 
 
-- --- ---

นายธนธรณ์  มีบุญ
ช่างปูน 4

นายประภาส  สุวรรณมณี
พนักงานบริการ

นายนครินทร์  ลี้ธนพาณิชย์
พนักงานบริการ

นายพิศิษฐ์  ชาสาธิโพธิ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย


 

 

นายไสว  แก้วกระชูติ
พนักงานรักษาความปลอดภัย


 

 

 

 

  

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th