[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


   รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2

เอกสารเผยแพร่ความรู้
เเบบฟอร์มของกลุ่ม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

      บุคลากรกลุ่มอำนวยการ         

นายพิษณุ  ธรรมรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม 


 


 

 

นางเพ็ญศรี  เนาวศิลป์
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นายประจิม  บุญรังษี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพนาวรรณ  กฤติยานิตย์
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นางศมนรพรรษ  นิลดี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางปุณญทัศ  มโนปลื้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอรจิตร  สุวรรณชาตรี
เจ้าหน้าที่คุรุสภา

นางสานิตย์  สุขแสง
แม่บ้าน

นายธนธรณ์  มีบุญ
ช่างปูน 4

นายสุธรรม  คงสะอาด
ช่างปูน 4

นายประภาส  สุวรรณมณี
พนักงานบริการ


 

 


นายนครินทร์  ลี้ธนพาณิชย์
พนักงานบริการ

นายพิศิษฐ์  ชาสาธิโพธิ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 

นายไสว  แก้วกระชูติ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th