[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 กลุ่มอำนวยการนายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 สารสนเทศกลุ่ม
ข้อมูลข่าวสาร
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด.....อ่านต่อ
ประกาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564-2565.....อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ.....อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ.....อ่านต่อ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่3/2561.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
คำสั่ง สพป.สงขลา เขต 2 ที่ 64/2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง
คู่มือการจำหน่ายนักเรียน
กระบวนงานให้บริการการออกหนังสือรับรอง
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืันฐาน พ.ศ.2560 -2564
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง(แบบปัจจุบัน)
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
แบบฟอร์มขออนุญาตถ่ายเอกสาร
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
แบบฟอร์มสับเปลี่ยนเวรยาม
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
คำขอกู้กองทุนสวัสดิการฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th