[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 กลุ่มอำนวยการนายพิษณุ ธรรมรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 สารสนเทศกลุ่ม
ข้อมูลข่าวสาร
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่3/2561.....อ่านต่อ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา.....อ่านต่อ
ทดสอบ.....อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย.....อ่านต่อ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
คู่มือการจำหน่ายนักเรียน
กระบวนงานให้บริการการออกหนังสือรับรอง
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืันฐาน พ.ศ.2560 -2564
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง(แบบปัจจุบัน)
คู่มือการใช้ระบบรายงานผลคำรับรองปฏิบัติราชการ ของ สพป.สงขลา เขต 2
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
แบบฟอร์มสับเปลี่ยนเวรยาม
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
คำขอกู้กองทุนสวัสดิการฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th