[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 กลุ่มบริหารงานบุคคลนางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 สารสนเทศกลุ่ม
ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทา.....อ่านต่อ
การรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือน.....อ่านต่อ
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ.....อ่านต่อ
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ.....อ่านต่อ
การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพล.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
คู่มือกฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบคำขอ วฐ 1 - 3
คู่มือปฏิบัติงาน ว21
แนวทางการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561
กระบวนงานให้บริการการออกหนังสือรับรอง
กระบวนการให้บริการการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
หนังสือมอบอำนาจขอถ่ายสำเนา ก.พ.7
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (ฉบับปรับปรุง1)
แบบประเมินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ ณ ปัจจุบัน
ขออนุญาตไปราชการ
แบบคำขอย้ายสับเปลี่ยนครู (ฉบับปรับปรุง)
แบบคำร้องขอย้ายครู(ฉบับปรับปรุง)
แบบใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารยามปกติ
ใบลาต่าง ๆ (แก้ไข)
ใบลาต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ
หนังสือแสดงเจตนารับเงินช่วยพิเศษถึงแก่ความตาย/ผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
คำขอลาออกของข้าราชการฯ
แนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปราชการ(สนง.)
แนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปราชการ(โรงเรียน)
ขั้นตอน/กระบวนงานยื่นขอเข้าพัฒนาฯวิทยฐานะ
คำร้องขอไปต่างประเทศ
คำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th