[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร  


นายอุทัย กาญจนะ
ผู้อำนวยการ
0814791694
authai@ska2.go.th

นางกฤศรดา ศศิธนาดุล
รองผู้อำนวยการ
0969519154
Supawadee.dr.su@gmail.com

นางสาวชฎาพร เสนเผือก
รองผู้อำนวยการ
0652362445
chadaporn@ska2.go.th

นายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน
รองผู้อำนวยการ
0892951771
suttirak@ska2.go.th

นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 0931929351
Pissanut936@gmail.com

นายอนุชาติ จูวัตร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0801381731
Juwata999@gmail.com

นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 0864842642
pianpen2258@gmail.com

นางกาญจนา อักษรนิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 0935946564
aksonnitkanchana@gmail.com

นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0898781223
pim9pan@gmail.com

นางกริษฐา บุญทัศโร
นักวิชาการการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 081-963516
1@hotmail.com

นางสาวณัฐธภา ชูเย็น
ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0896149280
Nat_chu@hotmail.com

นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ
โทรศัพท์ : 0896575010
kongsuwan11@hotmail.com

นางสาวศรีพิมพ์ จิตภักดี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
โทรศัพท์ : 0812765829
JiTPAKDEE8092@gmail.com

นายปราโมทย์ พรหมสุทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกฏหมายและคดี
โทรศัพท์ : 0893170007
niti.kon@windowslive.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th