[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact
ผู้บริหาร  


นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
ผอ.สพป.สงขลา เขต 2
0937415890
Promote.son@obec.moe.go.th

สุภาวดี ดวงจันทร์
รองผู้อำนวยการ
0969519154
Supawadee.dr.su@gmail.com

นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
รองผู้อำนวยการ
0869695248
Chinnaphak17@gmail.com

นายสมพร พุฒกาง
รองผู้อำนวยการ
0945308725
sompornputkang@gmail.com

นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 0931929351
Pissanut936@gmail.com

นายอนุชาติ จูวัตร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0801381731
Juwata999@gmail.com

นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 0864842642
pianpen2258@gmail.com

นางกาญจนา อักษรนิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 0935946564
aksonnitkanchana@gmail.com

นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0898781223
pim9pan@gmail.com

นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 0982529599
money.yow2018@gmail.com

นางสาวณัฐธภา ชูเย็น
ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0896149280
Nat_chu@hotmail.com

นางสาวศรีพิมพ์ จิตภักดี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
โทรศัพท์ : 0812765829
JiTPAKDEE8092@gmail.com

นายปราโมทย์ พรหมสุทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกฏหมายและคดี
โทรศัพท์ : 0893170007
niti.kon@windowslive.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th