[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางกาญจนา อักษรนิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

บุคลากรในกลุ่ม


ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้


สารสนเทศการเกณฑ์เด็ก


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


สารสนเทศการย้ายนักเรียน


ระบบดูแลด้านยาเสพติด


คัดกรองนักเรียนยากจน


การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2
วิสัยทัศน์.....อ่านต่อ
แผนภูมิการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.....อ่านต่อ
โครงสร้างการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.....อ่านต่อ
คู่มือแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.....อ่านต่อ
ข้อมูลข่าวสาร
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้อง.....อ่านต่อ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป......อ่านต่อ
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับสำรอง และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง.....อ่านต่อ
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 2 หลักสูตร .....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. พ.ศ.2562
คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ปี 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
คู่มือแบบพิมพ์หลักสูตร 2551
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ปี 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) ปรับปรุงครั้งที่ 2
คู่มือ การจัดทำ จัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)
คู่มือการจำหน่ายนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th