[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ประกาศฉบับที่ : 37
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29)
ประกาศ ณ อังคาร ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เอกสาร เอกสารฉบับที่ 1 เอกสารฉบับที่ 2 เอกสารฉบับที่ 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th