[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ประกาศฉบับที่ : 40
เรื่อง : ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ 313 ของโรงเรียนบ้านยางงาม (7)
ประกาศ ณ พุธ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เอกสาร เอกสารฉบับที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th