[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact

ออกจากหน้านี้
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง อ่าน 786
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562
- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่5) พ.ศ.2561
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
- คู่มือการจัดทำ จัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)
- ศธ 04002/ว 2013 ลว 21 พ.ค.61 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
- กค 0410.3/ว 576 ลว 27 ธ.ค.61 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- กค 0423.3/ว 60 ลว 14 ก.พ.56 การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
- กค 0423.3/ว 150 ลว 24 เม.ย.56 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน
- กค 0423.3/ว267 ลว 3 ส.ค.58 คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ 2558
- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบิรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3)
- กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
- กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
- กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- กค (กวจ) 0405.2/ว260 ลว 5 มิ.ย.61 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
- ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 254 ลว 29 พ.ค.62 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
- ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว220 ลว 7 พ.ค.2561 การตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบิรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4
- กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลว 7 พ.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79
- ีกค (กวจ)0405.2/ว123 ลว 9 มี.ค.61 ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิ
- ที่ กค (กวจ)0405.2/ว 259 ลว 4 มิ.ย.61 ซ้อมความเข้าใจนิยมความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- กค (กวจ)0405.2/ว334 ลว 24 ก.ค. 2561 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาำพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ที่ กค (กวจ)0405.2/ว36 ลว 24 มค 62 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
- กค (กวจ) 0405.2/ว199 ลว 9 เม.ย.61 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กค 0402.2 ว 109 ลว 9 ก.ย.59 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
- กค 0402.2 ว 103 ลว 1 ก.ย.59 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน รับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online)
- กค 0409.3 ว 361 ลว 30 ก.ย.58 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างรหัสงบประมาณของส่วนราชการในระบบ GFMIS
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
- ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าเมือที่ดี พ.ศ.2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560
- กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ฯ
- คำสั่ง คสช 19/2560
- กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์ฯ
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2547

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th