[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาษาอังกฤษ ตามโครงการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสู่อาเซี่ยน


 f2bceb25e4c486c9b8654cb9492726f1.png

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาษาอังกฤษ ตามโครงการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสู่อาเซี่ยน

ประจำปีงบประมาณ  2562

------------------------

                       ด้วยโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาษาอังกฤษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตามโครงการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสู่อาเซี่ยน ปีงบประมาณ 2562  ดังนี้

 1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. 1  ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา
  2. 2  รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
  3. 3  การทำสัญญาจ้าง  ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่  30  กันยายน  2562

( 4 เดือน )

 1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. 1 คุณสมบัติทั่วไป
 1. เป็นชาวต่างชาติ หรือ สัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 21  ปีบริบูรณ์
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 10.  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 1.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 1.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฏหมายอื่น    

      13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต,ครุศาสตร์บัณฑิต, ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) หรือที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (สำหรับชาวต่างชาติ)
 2. มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 3. มีประสบการณ์สอนด้านโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)
 4. มีหนังสือรับรองผ่านการสอนจากสถานศึกษา
 5. มีใบประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภารับรอง
 1. การรับสมัคร

3.1   กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

      ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)  ตั้งแต่วันที่ 28-31 พฤษภาคม  2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว โดยขอรับที่โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
 • สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบรับรองการผ่านงาน
 • ใบรับรองแพทย์  (ไม่เกิน 3 เดือน)

4.  เกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

         ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่โดยการสัมภาษณ์และสาธิตการสอน

 1. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 75 กรณีผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้มีเลขประจำตัวสอบอยู่ก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

 1. วัน เวลา สถานที่ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

          โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)  จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถในการสอน ในวันที่ 4  มิถุนายน  2562  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ตามรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่ง

วัน เดือน ปี

เวลา

ความรู้ความสามารถ

คะแนนเต็ม

บุคลากรอังกฤษ

4 มิถุนายน 2562

09.00 เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์และ

สาธิตการสอน

100

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าสมัครเตรียมแผนการสอนและเอกสารในการสาธิตการสอนมาด้วย  (เวลา 1 ชั่วโมง)

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

               โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินตำแหน่งบุคลากรอังกฤษ ในวันที่  4 มิถุนายน  2562   ณ โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

 1. เงื่อนไขและการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการประเมิน
  1. 1  ผู้ผ่านการประเมิน ทำสัญญาจ้าง ในวันที่  4  มิถุนายน  2562  เวลา 10.30 น.
  2. 2  ในวันทำสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการประเมินต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                                ประกาศ   ณ   วันที่   28  พฤษภาคม  2562

                                                 561078348cbbe1068b2d17fd01db5739.jpg

                                                                                        (นายพุฒิพงศ์  แก้วหวังสกูล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 278 |
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองหวะ
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th