[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL)


           ด้วย สพฐ. แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรสมรรถนะผุู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ภาวะผู้นำทางการศึกษา กำหนดพัฒนาเป็น  2  ระยะ  
                    ระยะที่ 1  ระหวางวันที่  15 - 22  สิงหาคม  2562 ณ สถาบันพัฒนาครูฯ
                    ระยที่ 2  ระหว่างวันที่  8  ตุลาคม - 6  พฤศจิกายน  2562 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน
           ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งเอกสารใบสมัคร
ถึง สพฐ. ภายในวันที่  28  มิถุนายน  2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือก จำนวน  1  คน  รายละเอียดประกอบการสมัคร
ดังแนบ

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 288 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
อังคาร ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th