คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา        คู่มือแบบพิมพ์หลักสูตร 2551        คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน        รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561