[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 กลุ่มบริหารงานบุคคลนางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 สารสนเทศกลุ่ม
ข้อมูลข่าวสาร
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ.....อ่านต่อ
ส่งคำร้องขอย้ายฯ ผู้บริหารสถานศึกษา .....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพท......อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และ ข ฯตำแหน่ง รองผอ.สพท......อ่านต่อ
ส่งคำร้องขอย้ายข้าราซการครูและนุคลากรหางการศึกษา ตำแหน่งผู้บรืหารสถานศึกษา.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
คู่มือปฏิบัติงาน ว21
แนวทางการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561
กระบวนงานให้บริการการออกหนังสือรับรอง
กระบวนการให้บริการการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระบวนงานให้บริการการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบTEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ขออนุญาตไปราชการ
แบบคำขอย้ายสับเปลี่ยนครู (ฉบับปรับปรุง)
แบบคำร้องขอย้ายครู(ฉบับปรับปรุง)
แบบใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารยามปกติ
การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
ใบลาต่าง ๆ (แก้ไข)
ใบลาต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ
หนังสือแสดงเจตนารับเงินช่วยพิเศษถึงแก่ความตาย/ผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
คำขอลาออกของข้าราชการฯ
แนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปราชการ(สนง.)
แนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปราชการ(โรงเรียน)
ขั้นตอน/กระบวนงานยื่นขอเข้าพัฒนาฯวิทยฐานะ
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
คำร้องขอไปต่างประเทศ
คำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th