[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางกาญจนา อักษรนิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

บุคลากรในกลุ่ม


ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้


สารสนเทศการเกณฑ์เด็ก


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


สารสนเทศการย้ายนักเรียน


ระบบดูแลด้านยาเสพติด


คัดกรองนักเรียนยากจน


การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2
วิสัยทัศน์.....อ่านต่อ
แผนภูมิการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.....อ่านต่อ
โครงสร้างการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.....อ่านต่อ
คู่มือแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.....อ่านต่อ
ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการสรรหาและการเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561.....อ่านต่อ
โครงการ \"มอบไออุ่นให้น้อง ปกป้องไอหนาว\".....อ่านต่อ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของข้าราชการ ในสำนักงานเขตพื้นที.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
คู่มือแบบพิมพ์หลักสูตร 2551
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.สงขลา เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ปี 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) ปรับปรุงครั้งที่ 2
คู่มือ การจัดทำ จัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)
คู่มือการจำหน่ายนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th