[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact

ออกจากหน้านี้
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อ่าน 130
- การกำชับการอยู่เวรยามและรายงานการอยู่เวรยาม/ตรวจเวร ต่อผู้บังคับบัญชา
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2562
- การอยู่/ตรวจเวรยาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0206/ว107
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th