[x] ปิดหน้าต่างนี้
ลิขสิทธิ์ T&T 2010 ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม taweerath2008@hotmail.com โทร. 0878373794
 ระบบสารสนเทศกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Information Systems group promoting education.) สพป.สงขลา เขต 2ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 247 / )
ระบบสารสนเทศกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปี2558
  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  134  โรง
  โรงเรียนสังกัดอื่น                จำนวน    82  โรง
รายการ จำนวน
  นักเรียนใน ทร.14
  เข้าเรียนโรงเรียนเดิม
  
เข้าเรียน ร.ร.นอกเขตบริการ
  
เข้าเรียนต่างเขต
  
เข้าเรียนต่างสังกัด
  
รอตรวจสอบ

พัฒนาข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พัฒนาโปรแกรม :นายทวีรัตน์ เทพนะ ICTTEAM จชต. ลิขสิทธื์ 2013