วันที่   28   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-16.30 น.
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและวิทยากรวางแผนการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ชุดกาแฟ 80 ชุด)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 40  นางขนิษฐา หนูแป้น
ห้องโตนงาช้าง
08.30-16.30 น.
  - สรุปผลการดำเนินงาน
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 5  นางบังอร ทะไวยทอง