วันที่   6   กันยายน   2566
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม 3
08.30-16.30 น.
  - จัดทำข้อมูลผู้บริหาร
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 10  นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-16.30 น.
  - ประชุมวงสานฝันเด็กและเยาวชนสงขลา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 40  นางสาวนริสมา เพ็ชรแก้ว
ห้องประชุมโกเมน
08.30-12.00 น.
  - ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2566  14  นางสุมาลี บุญรัศมี
ห้องประชุมโกเมน
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นางสุจารี ศรีสัมพุทธ