วันที่   15   กันยายน   2566
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม 3
08.30-16.30 น.
  - การดำเนินการเอกสารคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 10  นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล iIQA AWARD 2565
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 23  นางสาวนรีนาท ศรีปาน
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - ประชุมคณะผู้ประเมินฯ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 20  นางสุจารี ศรีสัมพุทธ