วันที่   27   กันยายน   2566
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม 3
08.30-16.30 น.
  - การดำเนินการเอกสารคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 10  นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-16.30 น.
  - การประชุมคัดเลือกคลิปครอบครัวคุณธรรม
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 20  นางสาวมัทฑนา ย้อยดำ
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนเงินเดือน 2 คณะ (เช้า, บ่าย)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 18  นางสุจารี ศรีสัมพุทธ