วันที่   5   กันยายน   2566
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม 3
08.30-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการอ่านผลงาน ว.17
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 10  นางสาวศศิชา ศรีระสันต์
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-16.30 น.
  - ประเมินวิสัยทัศน์ผู้บริหาร
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 7  นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
ห้องประชุมราชพฤกษ์
13.00-16.30 น.
  - การจัดทำ VTR งานเกษียณอายุ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 7  น.ส.วิมลลักษณ์ ชีววิจิตรกุล
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - การย้ายข้าราชการครู
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 15  นางสาวนวรัตน์ นิ่มดำ