วันที่   21   กันยายน   2566
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม 3
08.30-16.30 น.
  - การดำเนินการเอกสารคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 10  นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-12.00 น.
  - ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อ DLTV
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นายกฤติเดช กัญจน์ธนภูมิ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
13.00-16.30 น.
  - ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ผู้รับบำนาญ ชุดกาแฟ 85 ชุด
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 85  นายกฤติเดช กัญจน์ธนภูมิ
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - กลั่นกรองการย้าย
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 15  นางสาวนวรัตน์ นิ่มดำ