วันที่   22   กันยายน   2566
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม 3
08.30-16.30 น.
  - การดำเนินการเอกสารคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 10  นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-16.30 น.
  -  - ประชุมนิเทศ ติดตาม การมีระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 20  นางชนิกา ดวงจักร์
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - กลั่นกรองการย้าย
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 15  นางสาวนวรัตน์ นิ่มดำ