วันที่   18   กันยายน   2566
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม 3
08.30-16.30 น.
  - การดำเนินการเอกสารคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 10  นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-16.30 น.
  - ประเมินภาค ค.(สอบผู้บริหารฯ)
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 7  นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - การประชุมพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อไปสู่การอ่านเขียนในระดับประถมศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 30  นางชนิกา ดวงจักร์