วันที่   12   กันยายน   2566
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม 3
08.30-16.30 น.
  - การดำเนินการเอกสารคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 10  นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-16.30 น.
  - คณะกรรมการประเมิน PA (จาก สพฐ.) ประเมิน PA ท่าน ผอ.อุทัย กาญจนะ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นางธัญรดี มุณีกุล