วันที่   1   กันยายน   2566
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม 3
08.30-16.30 น.
  - การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 10  นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-16.30 น.
  - บรรจุและแต่งตัั้งฯ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ว 16
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 35  นางสาวนวรัตน์ นิ่มดำ
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจฯของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางธนัญญาณ์ เกตุแก้ว