วันที่   7   กันยายน   2566
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม 3
08.30-16.30 น.
  - จัดทำข้อมูลผู้บริหาร
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 10  นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-12.00 น.
  - ประเมิน PA รอง ผอ.สพป.สข. 2
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นางธัญรดี มุณีกุล
ห้องประชุมโกเมน
08.30-12.00 น.
  - ประเมิน PA รอง ผอ.สพป.สข. 2
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นางธัญรดี มุณีกุล