วันที่   8   กันยายน   2566
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม 3
08.30-16.30 น.
  - จัดทำข้อมูลผู้บริหาร
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 10  นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-12.00 น.
  - ประเมิน PA ผอ.สถานศึกษาเชี่ยวชาญ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นางธัญรดี มุณีกุล
ห้องประชุมโกเมน
08.30-12.00 น.
  - ประเมิน PA ผอ.ร.ร. เชี่ยวชาญ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นางธัญรดี มุณีกุล