วันที่   11   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-16.30 น.
  - ลงพื้นที่เพื่อติดตามการนำแผนสู่การปฏิบัติ และสำรวจความพร้อมสำหรับการจัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 30  นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย์
ห้องประชุมโกเมน
13.00-16.30 น.
  - การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สงขลา เขต 2 ระดับเขตพื้นที่
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 20  นางสาวนฤมล แก้วสุรพล
ห้องโตนงาช้าง
08.30-16.30 น.
  - การคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ประจำปี 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นางดลพรรณ ทองแดง