วันที่   25   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - กิจกรรมสังเคราะห์ SAR
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 20  นางสาวอรอรุณีย์ ฟูพงศ์เกียรติ