วันที่   26   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมราชพฤกษ์
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและสถานที่ การจัดวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 40  นางพรรณภัชร์ เลิศฤทธิ์สาคร
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - กิจกรรมสังเคราะห์ SAR
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 20  นางสาวอรอรุณีย์ ฟูพงศ์เกียรติ
ห้องโตนงาช้าง
08.30-16.30 น.
  - สรุปผลการดำเนินงาน
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 5  นางบังอร ทะไวยทอง