วันที่   5   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-16.30 น.
  - ประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนสภานักเรียน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 16  น.ส.วินิจ ชัยหาญ
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - ประชุมการจัดทำ PA ศึกษานิเทศก์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 20  นางดลพรรณ ทองแดง
ห้องโตนงาช้าง
08.30-16.30 น.
  - ประชุมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์โรงเรียน
  - ขอใช้ โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 5  นายกฤติเดช กัญจน์ธนภูมิ