วันที่   12   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมราชพฤกษ์
- น.
  - ติดตามการนำแผนสู่การปฏิบัติ และสำรวจความพร้อมสำหรับการเตียการจัดประชุม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.ทุกเขต ณ จังหวัดสงขลา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 30  นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย์
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-12.00 น.
  - ลงพื้นที่เพื่อติดตามการนำแผนสู่การปฏิบัติ และสำรวจความพร้อมสำหรับการจัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 30  นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย์
ห้องประชุมโกเมน
13.00-16.30 น.
  - ประชุมดำเนินงานการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 25  นางพรรณภัชร์ เลิศฤทธิ์สาคร