วันที่   13   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-16.30 น.
  - ประชุมกลั่นกรอง OIT
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 38  นางนิตย์ชาภัค เนาวศิลป์
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - เตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 8  นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์
ห้องโตนงาช้าง
08.30-12.00 น.
  - ประชุมเตรียมการประเมิน 10 อ.เรียนดีมีความสุข
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 20  นางสาวมัทฑนา ย้อยดำ