วันที่   6   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมราชพฤกษ์
08.30-16.30 น.
  - ประชุม ITA
  - ขอใช้ โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 55  นางนิตย์ชาภัค เนาวศิลป์
ห้องประชุมโกเมน
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 30  นางสาวนวรัตน์ นิ่มดำ